bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzików, przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rąpice w Gminie Cybinka

Podlegający Ustawie, w toku

 Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik Nr 1 – Formularz oferty
Załącznik Nr 2 – Wzór Oświadczeń
Załącznik Nr 3 – Wzór wykazu robót budowlanych
Załącznik Nr 4 – Wzór wykazu usług
Załącznik Nr 5- Wzór wykazu osób
Załącznik Nr 6 – Wzór oświadczenia wykonawcy (o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych
Załącznik Nr 7 Część I – Projekt umowy
Załącznik Nr 7 Część II – Projekt umowy
Część I zamówienia
Załącznik Nr 8 – Projekt budowlany
Załącznik Nr 8a – Przedmiar robót
Załącznik Nr 8b – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Część II zamówienia
Załącznik Nr 8 – Program funkcjonalno-użytkowy

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

Sprostowanie: Zamawiający informuje, że w przesłanej i opublikowanej „odpowiedzi na zapytanie wykonawcy” – omyłkowo odpowiedź dot. pytania nr 8 została rozbita przez zamawiającego na pkt 8) i 9). W związku z powyższym odpowiedź w tym zakresie należy traktować łącznie tj. odpowiedź na pytanie nr 8 wykonawcy brzmi następująco: Zamawiający informuje, że kolektor ssawny ma mieć średnicę zgodnie z dokumentacją projektową tj. DN150.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Opublikował: Martin Szmelenberg
Publikacja dnia: 11.04.2018 11:55
Publikacja ostatniej zmiany: 27.04.2018 12:40
Dokument oglądany razy: 752
Podlega Ustawie